Alev Alev

Alev Alev

dizis

21 dizis 0 0

٥٥٥

3 dizis 0 0

To watch

9 dizis 0 0

shows

42 dizis 0 0

watch

4 dizis 0 0

#1

16 dizis 0 0

Best series

5 dizis 0 0

Watching Diziler

14 dizis 0 0

Summer Binges

8 dizis 0 0

Want to watch 💚

8 dizis 0 0

Plan to watch

14 dizis 0 0

Completed dizis

74 dizis 0 0

i have to finish it

21 dizis 0 0

Favorites

32 dizis 0 0

RN Watch

16 dizis 0 0

Shows I watched and loved

7 dizis 0 0